امروز را

برای ابراز احساس به عزیزانت

غنمینت بشمار

شاید فردا احساس باشد

اما عزیزی نباشد . . .