هیچ وقت

به خدا نگو

یه مشکل بزرگ دارم...

به مشکل بگو

من یه خدای بزرگ دارم . . .