فرشته ای و ابلیسی دیدم بر درگاه ایستاده و در تعریف لذت مناقشه می کنند . اولی بلند فریاد می کرد : " گناهی نابخشوده و مرگبار است " و آن دیگر با صدایی رساتر می غرید که : " خیر به جانم سوگند فضیلتی است ".
جبران خلیل جبران