توی دنیا

دو نفر باش یکی واسه خودت

و یکی برای دیگری

واسه خودت زندگی کن

و برای دیگری زندگی باش . . .