عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی بکردی . صاحب دلی بشنید و گفت : اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی ، بسیار از این فاضل تر بودی .

 اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی

 تهی از حکمتی به علتِ آن که پُری از طعام تا بینی

گلستان سعدی