زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه

ترس از ترکیدن آن

لذت داشتن آن را از بین میبرد . . .