برادرم از فقر مرد و عموهایم در سوگش چه گوسفندها که سر نبریدند!