از انسانها غمی به دل نگیر؛

زیرا خود نیز غمگین اند؛

با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند

زیرا به خود

و به عشق خود

و به حقیقت خود

شک دارند؛

پس دوستشان بدار

اگر چه دوستت نداشته باشند . . .