تاریک ترین ساعت شب

درست ساعات قبل از طلوع خورشید است پس همیشه امید داشته باش . . .