پستچی هیچ وقتی نامه ای رو گم نمیکرد تا یه روز که یه باد شدید اومد و نامه از دستش رها شد...

اون دوید تا نامه رو بگیره یه کم که رفت یه ماشین بهش زد ...

نامه به نشونی خودش بود توش نوشته بود :

اشتراک شما از مجله ی زندگی به پایان رسیده ...

======

به فکر اشتراکی باش که مدت داره محدودیت داره ارزش داره و تنها اشتراکیه که تمدید نداره حتی برای یک دوره ...

و حتی برای یک نسخه

حواست رو جمع کن ... نه فقط برای امسال که برای هر سال