## شرط می بندم این زنگ رو عمرا" نشنیده باشی

** به! این رو من شیش ماه پیش از رو گوشی ام پاک کردم

## مزخرف نگو! این یه ماهم نمیشه که اومده

** تو ولایت شما شاید یه ماهه اومده باشه. اماواسه ما حالا دیگه خز شده

## اصلا" ولش کن. بیا یه اس ام اس برات بخونم حال کنی

....

** هی! اونجا رو نگاه کن. اون چیه وسط آب ؟

....

## فکر کنم یه دست باشه ... آره یه دسته

** آره آره . این هم کله اش. نیگا هی میاد بالا هی میره زیر آب

## آره. گمونم یارو داره خفه می شه

** من که شنا بلد نیستم. نمی خوای بری نجاتش بدی ؟

## وسط زمستون انتظار داری تو این سرما لخت شم بپرم تو آب؟

سرما بخورم بیفتم کنج خونه کی جوابگوئه ؟ تو یا اون یارو ؟

** یادمه یه زمان غریق نجات بودی

## یه زمانی خیلی چیزا بودم. خره می دونی آب الان چقدر سرده؟

....

## اون که از ما کمک نخواسته خواسته ؟ گوش بده ببین صدایی ازش درمیاد؟

...

** نه هیچی نمیگه فقط هی کله اش میاد بالا هی میره پایین. شرط می بندم این آخرین

دفعه باشه که میاد بالا

## شرط چقدر می بندی؟ من می گم دو سری دیگه هم میاد بالا میره پایین

** شرط یه شام می بندم این دفعه آخرشه که میاد بالا

## من می گم اقلا" دو سری دیگه هم میاد بالا

....

** رفیق مرام بذار و دیگه نیا بالا... ای بابا

## هه هه... دیدی گفتم بازم میاد بالا. یه دفعه دیگه هم میاد بالا و دیگه تموم

....

** زپلشک ... دیگه نیومد استاد سه شدی

## تو سه شدی. من که گفتم بازم میاد بالا. من شرط رو بردم. یه شام باید مهمونمون کنی

** عمرا" داداش. تو گفتی دوبار دیگه میاد ولی فقط یه بار اومد. چی چی رو بردم

## خیالی نیست از اولش هم گدا بودی.

** هوی.. گدا جد و آبادته

## شاکی نشو. بذار اس ام اسه رو برات بخونم روشن شی

...

## یه روز یه بابایی میره ....

====

پ . ن : اینا رو ننوشتم که بخندی

نوشتم تا گریه کنی ...

از زاویه ای نگاه کن که اونی که داره غرق میشه بهترین دوستته ... شاید برادرت از فرزندان حضرت آدم