انتخاب با توست ،

میتوانی بگوئی :

صبح به خیر ای خدای خوب من

یا بگوئی :

خدا به خیر کنه ، صبح شده . . .