بی مقدمه از او پرسیدم:

زندگی را با یک مثال زمینی به من نشان بده.

خندید و گفت: زندگی مانند یک سرسره است. عده ای آن بالا هنوز منتظرند که پایین بیایند. عده ای در ابتدای راهند. عده ای در وسط راه و عده ای هم به آخر این راه نزدیک میشوند. عده دیگری هم این مسیر را تمام کرده اند .

در طول این مسیر موج وار فرازو نشیبهای زیادی وجود دارد. اما باید یاد بگیری در هرکجای آن هستی از همانجا لذت ببری.

در لحظه زندگی کن....