ژنرال:"تو بهترین سربازی هستی که تا به حال داشتم."

خلبان با خوشحالی:" هدف ها رو مشخص کنین قربان. "

* * * * *

پدربزرگ بین آوار دنبال عصایش می گردد.

من چشمم به بمب افکنی است که دور می شود.

احمد چشمش به بمب افکنی است که ...