دوست داشتن

بهترین شکل مالکیت

و مالکیت

بدترین شکل دوست داشتن است . . .