بازرگانی پس از ده سال کار دشوار ،دچار حملات قلبی شد وقتی پزشک به او گفت که دیگر قادر به ادامه زندگی نیست،همسرش از فردی در مورد قانون نفی وانکار شنیده بود به همسرش گفت که مرگ را نپذیرد .
شبی در حال درد شدید مرد چنین ادعا کرد:خدایا ادامه این وضع را نمی پذیرم با کمک تو بهبودخواهم یافت ودر دلش به درد گفت:نه نه نه،
آنشب نقطه عطف زندگیش بود .او بهبود یافت وبه زندگی معمول خود باز گشت وبه کار آسانتری پرداخت وصاحب تندرستی ونیرویی که در زندگیش سابقه نداشت.

در برابر اوضاع وشرایطی که نمیخواهید پایدار بمانند،از اقتدار ابدی "نه"که در اختیار شماست بهره بجویید. زیراهمه باورهای بدی دارند که باید از بین بروند.