گاهی حس می کنم دنیایی که آرزویش را دارم مثل بستنی دست پسر بچه ، یک توهم بیشتر نیست !
اگر اینگونه باشد دماغم بدجوری خواهد سوخت ...
و از همه رویاها و بستنی ها متنفر خواهم شد !!!