آورده اندکه بزرگی روزی نشـسته بود و کتابی می خواند .

شـخصی به نزد وی آمـد و گفـت : چرا تنها نشـسته ای ؟

بزرگمرد گفـت : تنها اکنون گشـتم که تو آمـدی ، از آنکه به سـبب تو از کتاب خواندن باز ماندم ...

(جوامع الحکایات )