آورده اند که شبی سی و چند نفر از جوانمردان نزد آزاد مردی مهمان گشتند و او را به مقداری نان در منزل بود که به زحمت ۵ نفر را سیر می نمود . نانها را قسمت کردند و چراغ را خاموش نمودند و بر سفره نشستند تا نان خورند و هر یکی دهان می جنبانید تا دیگران پندارند که در حال خوردن است. چون سفره برداشتند نان بر حال خود بود و هیچ یک نخورده بودند جهت ایثار به دیگران.

با کمی تغییر از تحفه الاخوان عبدالرزاق کاشانی