هر روز

 

شیطان لعنتی

 

خط های ذهن مرا

 

اشغال می کند

 

هی با شماره های غلط ، زنگ می زند،

آن وقت

 

من اشتباه می کنم و او

 

با اشتباه های دلم

 

لذت می برد

 

دیروز یک فرشته به من می گفت:

 

تو گوشی دل خود را

 

بد گذاشتی

 

آن وقت ها که خدا به تو می زد زنگ

 

آخر چرا جواب ندادی

 

چرا بر نداشتی؟!

 

یادش به خیر

 

آن روزها

 

مکالمه با خورشید

 

دفترچه های ذهن کوچک من را

 

سرشار خاطره می کرد

 

امروز پاره است

 

آن سیم ها

 

که دلم را

 

تا آسمان مخابره می کرد

 

با من تماس بگیر ، خدایا ...

با من  تماس بگیر قبل از انکه ...

نویسنده : ناشناس