مسؤولیت قبول کن، ...

بگذار هرچه می‌خواهد پیش بیاید.