برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست‌های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی‌خواهد داشت .