برایت از چه بنویسم؟

از واژه های تکراری که به سبکی بال پروانه ها دهان به دهان می چرخند یا از حرف های آبی که در ازدحام کوچه های شلوغ تنها مانده اند؟

از کودکی فراموش شده در وجود آدم ها یا از بهانه های زنگ زده ای که حتی ارزش نوشتن هم ندارد؟!

این روزها واژه ها هم راه خانه هایشان را گم کرده اند و من برای پیدا کردن دریایی از معانی زیبا می خواهم...

می خواهم روی تمام قلب ها پررنگ بنویسم:"خدا"

این روزها عاشق او بودن، سعادتی است که نصیب هر کسی نمی شود ...