فرشته ای در خیابانی قدم میزد دردست راست او یک مشعل بود ودردست چپش یک سطل آب ...
رهگذری ازفرشته پرسید : باآب وآتش چه میخواهی بکنی ؟
فرشته پاسخ داد: بامشعل میخواهم خانه های مجلل بهشت را بسوزانم وبا سطل آب هم میخواهم آتش جهنم رافرو نشانم
آنگاه پی خواهیم برد که عاشقان واقعی خدا چه کسانی هستند
دنیا جای سودا گری نیست...