توی ده شلمرود
حسنی تک و تنها بود
حسنی نگو بلا بگو
تنبل تنبلا بگو

موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه

باباش می گفت: حسنی میای بریم حموم؟
نه نمیام، نه نمیام

نه فلفلی، نه قلقلی، نه مرغ زرد کاکلی ...
هیچکس باهاش رفیق نبود

تنها روی سه پایه، نشسته بود تو سایه
کره الاغ کدخدا، یورتمه می رفت تو کوچه ها

- الاغه چرا یورتمه میری؟
- دارم میرم بار بیارم، دیرم شده، عجله دارم

- الاغ خوب و نازنین
سر در هوا، سم بر زمین، یالت بلند و پر مو، دمت مثال جارو ...
یکمی به من سواری می دی؟

- نه که نمی دم!
- چرا نمی دی؟
- واسه اینکه من تمیزم! پیش همه عزیزم
اما تو چی؟

موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه

حسنی با چشم گریون
اومد میون میدون
- آی فلفلی، آی قلقلی، میاین با من بازی کنین؟

- نه که نمی یایم!
- چرا نمی یاین؟

فلفلی گفت: من و داداشم، بابام و عموم
هفته ای دو بار میریم حموم
اما تو چی؟

قلقلی گفت: نگاش کنین

موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه

غازه پرید تو استخر!
- تو اردکی یا غازی؟
- من غاز خوش زبانم

- میای بریم به بازی
- نه که نمیام
- چرا نمیای؟

واسه این که من صبح تا غروب میون آب، کنار جوب، مشغول کار شستشو
اما تو چی؟

موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه

در واشد و یه جوجه
دویید میون کوچه
جیک جیک کنان، گردش کنان
اومد و اومد پیش حسنی

- جوجه کوچولو، کوچول موچولو
میای با من بازی کنی؟

مادرش اومد قد قد قدا!
برو خونتون تو رو به خدا!
جوجه ریزه میزه، ببین چقدر تمیزه!
اما تو چی؟

موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه

حسنی دویید پیش باباش
- حسنی میای بریم حموم؟
- میام، میام
- سرتو می خوای اصلاح کنی؟
- می خوام، می خوام


حسنی نگو یه دسته گل، تر و تمیز و تپل مپل

الاغه می گفت: کاری نداری بریم الاغ سواری!
مرغه می گفت: حسنی برو تو کوچه، بازی بکن با جوجه!
غازه می گفت: حسنی بیا با هم دیگه بریم شنا!

توی ده شلمرود
حسنی دیگه تنها نبود