فضائی بین پندار و عمل وجود دارد که با پشتکار پیموده می‌شود.