چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان

نه به دستی ظرفی را چرک میکنند ، نه به حرفی دلی را آلوده

تنها به شمعی قانعند و اندکی سکوت......