بهزیستی نوشته بود:
شیر مادر،مهر مادر،جانشین ندارد
شیر مادر نخورده،مهر مادر پرداخت شد
پدر یک گاو خرید
و من بزرگ شدم
اما هیچ کس حقیقت مرا،نشناخت
جز معلم ریاضی ام
که همیشه میگفت:
گوساله بتمرگ