آدم بازنشسته نویسنده میشود

نویسنده باز نشسته منتقد میشود

منتقد باز نشسته دیوانه میشود

دیوانه باز نشسته شاعر میشود

(نه ببخشید شاعر شاعر بدنیا می آید)

دیوانه باز نشسته آدم میشود!