دعای رئیس سرخپوستان :

ای خدای بزرگ به من کمک کن که هر وقت خواستم درباره راه رفتن دیگری قضاوت کنم ، قدری با کفشهای او راه بروم.

آیین دوست یابی

 

این سه را پنهان کن

...

 

در بیان این سه کم جنبان لبت 

 از ذهاب و از ذهب وز مذهبت 

 کین سه را خصم است بسیار و عدو 

 در کمینت ایستد چون داند او 

 ور بگویی با یکی گو الوداع 

 کل سر جاوز اثنین وداع ...

 استر ذهبک و ذهابک و مذهبک ؛

 مال ، راه و ومذهبت را از دیگران مخفی بدار.

 

شاید بهتر باشد فولاد بجوم ...

به دندان رخنه در پولاد کردن / به ناخن راه در خارابریدن / فرو رفتن به آتش دان ، نگون سار/ به پلک دیده آتش پاره چیدن / به فرق سر نهادن صد شتر بار / زمشرق جانب مغرب دویدن / بسی بر " جامی " آسانتر نماید / که بار منت دونان کشید.

جامی

 

فرق دل با ساعت در چیست؟

فرق دل با ساعت در این است که ساعت وقتی زنگ بزند صاحبش را بیدار می کند اما دل وقتی زنگ بزند صاحبش را می خواباند

 

شباهت شما به آثار هنری چیست؟

آثار هنری به دو دلیل ارزشمندند . اول اینکه توسط استادان به وجود آمده اند و دوم اینکه تعدادشان کم است. شما گنج گرانبهایی هستید زیرا توسط بزرگترین استاد خلق شده اید و فقط یکی هستید.

آگ ماندینو

همت بلند دار که مردان روزگار ( و البته زنان نیز )

با همت بلند به جایی رسیده اند

مراقب باشید چیزهایی راکه دوست دارید به دست آورید و گرنه سرانجام ناچار خواهید بود چیزهایی را که به دست آورده اید دوست بدارید!

جرج برنارد شاو

 

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند!

کسی ده سال علم آموزد، چراغی برنیفروزد. درویشی حرفی بگوید، خلقی در آن بسوزد. این کار نه به جهد و کوشش است بلکه به عطا و بخشش است. این کار نه به طاعت است بلکه محض توفیق و عنایت است. این کار نه به رنگ و پوست است بلکه به عنایت دوست است. خواجه‏ای آفتاب خواست و نیافت، بنده‏ای خفته بود برو تافت. یکی می‏دود و نمی‏رسد، یکی خفته به او می‏رسد.

خواجه عبد الله انصاری

 

عشق از ازلست و تا ابد خواهد بود

عشق از ازلست و تا ابد خواهد بود...جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود...فردا که قیامت آشکارا گردد...هر دل که نه عاشق است رد خواهد بود

ابوسعید ابوالخیر