مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است .