آنان که زندگی را بستری از گل سرخ می‌دانند همیشه از خارهای او شکایت می‌کنند، غافل از این که هر خار پله‌ای است برای در آغوش کشیدن گل سرخ .....