آنکه از دشمن داشتن می‌ترسد ، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت .