اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می‌رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می‌شوبم .