کودکی به مامانش گفت، من واسه تولدم دوچرخه می خوام. جانی پسر خیلی شری بود. همیشه اذیت می کرد. مامانش بهش گفت آیا حقته که این دوچرخه رو برات بگیریم واسه تولدت؟

 جانی کوچولو گفت، آره.

 مامانش بهش گفت، برو تو اتاق خودت و یه نامه برای خدا بنویس و ازش بخواه به خاطر کارای خوبی که انجام دادی بهت یه دوچرخه بده ...

 

 

نامه شماره یک

سلام خدای عزیز

 

اسم من جانی هست. من یک پسر خیلی خوبی بودم و حالا ازت می خوام که یه دوچرخه بهم بدی.

دوستار تو

جانی

 

 

 

جانی  کمی فکر کرد و دید که این نامه چون دروغه کارساز نیست و دوچرخه ای گیرش نمی یاد. برا همین نامه رو پاره کرد.

 

 

 

نامه شماره دو

 

سلام خدای نازنین من

اسم من جانیه و من همیشه سعی کردم که پسر خوبی باشم. لطفاً واسه تولدم یه دوچرخه بهم بده.

جانی

 

 

 

اما جانی  یه کمی فکر کرد و دید که این نامه هم جواب نمی ده واسه همین پارش کرد.

 

 

 

نامه شماره سه

 

سلام خدای عزیز

اسم من جانی  هست. درسته که من بچه خوبی نبودم ولی اگه واسه تولدم یه دوچرخه بهم بدی قول می دم که بچه خوبی باشم.

جانی

 

 

 

جانی  کمی فکر کرد و با خودش گفت که شاید این نامه هم جواب نده. واسه همین پارش کرد. تو فکر فرو رفت. رفت به مامانش گفت که می خوام برم کلیسا.

مامانش دید که کلکش کار ساز بوده، بهش گفت خوب برو ولی قبل از شام خونه باش.

 

جانی  رفت کلیسا. یکمی نشست وقتی دید هیچ کسی اونجا نیست، پرید و مجسمه مادر مقدس رو کش رفت ( دزدید ) و از کلیسا فرار کرد.

 

بعدش مستقیم رفت تو اتاقش و نامه جدیدش رو نوشت.

 

 

 

نامه شماره چهار

 

سلام خدای مهربون من

مجسمه مادر مقدس پیش منه. اگه می خواییش واسه تولدم یه دوچرخه بهم بده.

جانی