متاسفانه بسیاری از جوانان با وجود گذشت دو دهه از زندگی خود هنوز راه ورسم رفتار با پدر این فرشته سبیلو را نمی دانند.

بیایید با رعایت نکات ساده زیر قدر شناس زحمات او باشیم!

هر روز صبح صمیمانه به پدر سلام کنید اما هیچوقت نگویید " چطوری پسر!"

وقتی پدر با عصبانیت مشغول نصیحت کردن شماست به سقف نگاه نکنید (می توانید به تلویزیون نگاه کنید!)

هرگز دستتان را داخل جیب شلوار پدر تان که از جالباسی آویزان است نکنید.

اما اگر پدرتان حساب پولهای داخل جیبش را ندارد اشکالی ندارد!

در مقابل دوستتان با پدرتان باعصبانیت حرف نزنید ، چون ممکن است دوستتان نارحت شود!

هرگز پدر را " تو" خطاب نکنید.

اما می توانید خواهر و برادر ، گربه، گلدان و اتومبیلتان را " تو " خطاب کنید (البته اگر ماشینتان تویوتا کمری است باید " شما " بگویید!)

سعی کنید گاهی با پدرتان شوخی کنید اما لپش را نکشید!

در حین رانندگی برای خنده چشم هایش را نگیرید (ممکن است بر اثر خنده زیاد تلف شوید!)

هیچوقت سیگار نیم سوخته خود را به پدر تعارف نکنید ( تعارف سیگار کامل نشانه شخصیت شماست!)

هر سال روز پدر جوراب هدیه ندهید، زیرپوش هم برای رفع تنوع بد نیست!

اگر پدر در مورد اینکه چرا شب دیر به خانه آمده اید سوال کرد هیچوقت نگویید "برو بابا ، عشقمه دیر بیام" مودب باشید و بگویید: " بروید بابا ، دیر آمدن عشق من است!"

اگر وقتی دارید با پدر تان درد دل می کنید او روزنامه می خواند ، عقده ای نشوید ، بلاخره خودتان روزی پدر می شوید و می توانید همین کار را با پسرتان بکنید و تخلیه روانی شوید!