قاضی مَرْو وقتی خواست دخترش را شوهر دهد، با یکی از همسایگانش که زرتشتی بود مشورت کرد.

او گفت:«تعجب انگیز است، مردم پیرو رأی تو هستند و تو از من نظر می خواهی! قاضی با اصرار گفت:«باید نظرت را بگویی.»

مرد زرتشتی گفت: نظر شخصّ اول کشور ایران که کسرا باشد در مقام ازدواج دختر، به مال و ثروت داماد است.

و نظر شخص اوّل کشور روم که قیصر باشد به زیبایی و جمال اوست

و نظر شخص اول اسلام که حضرت محمّد( ص )  باشد، توجه به دین و ایمان داماد است.حال تو خود نگاه کن و ببین از کدام پیروی می کنی، پس به روش او عمل کن

**************

اگر دختری یا خواهری داشتی میتوانستی بفهمی چه دینی داری و پیرو کیستی ...