زندگی را بد ساخته اند

 کسی را که دوست داری تو را دوست نمیدارد

 کسی که تو را دوست دارد تو او را دوست نمیداری

 اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد

 به رسم و آیین هرگز به هم نمیرسند

 و این رنج است

 زندگی یعنی این....

                                                                       دکتر  علی شریعتی