مردی در نمایشگاهی گلدان می فروخت . زنی نزدیک شد و اجناس او را بررسی کرد . بعضی ها بدون تزیین بودند، اما بعضی ها هم طرحهای ظریفی داشتند ...

 

زن قیمت گلدانها را پرسید و شگفت زده زمانی که دریافت که قیمت همه آنها یکی است ...!

 

او پرسید.: چرا گلدانهای نقش دار و گلدانهای ساده یک قیمت هستند ؟ چرا برای گلدانی که وقت و زحمت بیشتری برده است ، همان پول گلدان ساده را می گیری؟

 

فروشنده گفت: من هنرمندم .

 قیمت گلدانی را که ساخته ام می گیرم. زیبایی رایگان است ...