وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می‌خواهد بخرد ، می بیند معده‌اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی‌کند .