روزی طلبه ای برای دوخت لباس روحانیت خدمت جناب شیخ رجبعلی خیاط رحمت الله علیه که از عرفای بالله بود، رفت. شیخ به ایشان فرمود می خواهی ملاّ شوی یا آدم شوی؟! و منظور ایشان کنایه ای بود از این که برای یک طلبه علوم و معارف دینی سال‌ها درس خواندن و وارد شدن در کسوت روحانیت به تنهایی کافی نیست و هدف باید "آدم" شدن و کسب معرفت نفس باشد.

**********

نقل است که حضرت امام (ره) طی سخنانی در جمعه آخر شعبان یکی از سالهایی که در نجف اشرف بودند فرمودند: " در سابق گفته می شد « ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل»، ولی من می گویم: « ملاشدن چه مشکل، آدم شدن محال است»، آدم شوید، استعمار از آدم می ترسد، سیدجمال یک آدم بود و موجب ترس و وحشت استعمار آن روز شد."