یکی از مهم ترین راه‌های خوشبختی، حقیر شمردن مرگ است.