عقاب داستانی برای خود دارد آیا می دانستید که عقاب قبل از شروع طوفان متوجه نزدیک شدنش می شود؟

 

عقاب به نقطه ای بلند پرواز می کند و منتظر رسیدن باد می شود.

 

وقتی طوفان از راه می رسد بال هایش را باز می کند تا باد بلندش کند و به بالای طوفان ببردش.

 

در حالی که طوفان در زیر بالهایش در جریان است، عقاب بر روی آن در حال پرواز است.

 

عقاب از طوفان نمی گریزد و از آن برای بلند تر پروزا کردن استفاده می کند. با باد هایی پرواز می کند و اوج می گیرد که طوفان را به همراه دارند.

 

وقتی طوفان زندگی به سمت ما می آید و بی شک همه ما آنها را تجربه خواهیم کرد، می توانیم با قرار دادن ذهن و اعتقاداتمان به سمت خدا بر آنها چیره شویم.

طوفان ها نباید بر ما غلبه کنند. ما می توانیم اجازه بدهیم که قدرت خدا ما را به فراتر از آنها ببرد.

خداوند ما را توانا ساخته تا بر فراز باد های طوفان هایی که همراه خود بیماری، مصیبت، شکست و ناامیدی در زندگی را به ارمغان می آورند پرواز کنیم.

 

 به یاد آورید، بار زندگی نیست که باعث سقوط ما می شود بلکه علتش نوع عکس العمل ماست.