همیشه ممکن است از بین تیرهایی که به سمت هدف پرتاب می‌کنید، یکی به بار نشیند ولی وقتی تیری را پرتاب نمی‌کنید، صددرصد تیرها را از دست خواهید داد.