بیایید ۵/۴ میلیارد سالى را که از عمر بشر می گذرد، مساوى با ١٢ ساعت فرض کنیم. البته ما نمی دانیم که در ٢ ساعت و ۵٢ دقیقه اول چه اتفاقى افتاده است. قدیمی ترین سنگ هاى به دست آمده، ساعت ٢:۵٢ دقیقه را نشان می دهند. در ساعت ۴، اولین موجود زنده – یعنى باکترى – به وجود آمد. در ساعت ١٠:٣٠ دقیقه، اولین مهره داران در دریاها ظاهر شدند. دایناسورها در ساعت ١١:٢۵ دقیقه، پرندگان و پستانداران در ساعت ١١:۵٠ دقیقه و انسان ها ٣٠ ثانیه مانده به ١٢ پا به عرصه وجود گذاشتند. بنابراین، با توجه به این مقیاس، بشر تنها ٣٠ ثانیه است که بر روى زمین زندگى می کند