روزی یکی از مدیران عالی رتبه ی شرکتی به مدت یکروز تمام بر فراز نیویورک با بالن به گردش می پردازد.

طی یک بد شانسی نقشه اش در طی گردش پایین می افتد و او گم می شود.

 

سپس در حالیکه برای فرود بدنبال جای مناسبی می گشت بالای یکی از آسمان خراشها مردی را می بیند که آسوده خاطر ایستاده است و سیگار می کشد.

 

مدیر از او می پرسد: میبخشید من الان کجا هستم؟

 

مرد پاسخ می دهد: از زمین ۵۰۰ پا فاصله دارید و در یک بالن هستید.

 

مدیر عصبانی می شود و می پرسد: شما مهندس هستید درسته؟

 

- بله شما از کجا فهمیدید؟

 

- چون تو دردسر افتادم و از شما سوالی می پرسم. جواب شما ۱۰۰٪ درست است اما به هیچ درد من نمی خورد.

 

- شما هم باید مدیر باشید مگه نه؟

 

- بله تو از کجا فهمیدی؟

 

- چون از زمین ۵۰۰ پا فاصله دارید در یک بالن هستید. گم شدید. نقشه ندارید. در وضعیت بدی هستید و همه ی اینها الان تقصیر من شده !!!