کار و کوشش ما را از سه عیب دور می‌دارد، افسردگی، دزدی و نیازمندی.