مردی در مسابقه اطلاعات عمومی شرکت کرده است و سعی دارد جایزه یک میلیون دلاری آن را ببرد.

 

سوالات

 

١- جنگ صد ساله چقدر طول کشید؟

الف- ١١۶ سال

ب- ٩٩ سال

ج- ١٠٠سال

د-١۵٠ سال

او نمی تواند به سوال جواب بدهد

 

٢- کلاه های پاناما در چه کشوری تولید می شوند؟

الف- برزیل

ب- شیلی

ج- پاناما

د- اکوادر

حالا او با خجالت از دانشجویان تماشاگر در خواست کمک میکند

 

٣- روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن می گیرند؟

الف- ژانویه

ب- سپتامبر

ج- اکتبر

د- نوامبر

خوب! بقیه حضار باید به دادش برسند

 

۴- اسم شاه جرج ششم چه بود؟

الف- ادر

ب- آلبرت

ج- جرج

د- مانوئل

این بار هم شرکت کننده درمانده تقاضای فرصت می کند

 

۵- نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده است؟

الف-قناری

ب- کانگورو

ج- توله سگ

د- موش

در اینجاست که شرکت کننده بخت برگشته از ادامه مسابقه انصراف می دهد ومنتظر پاسخ از طرف شما می ماند اورا منتظر نگذارید و پاسخ سوالات ایجاد شده را بفرمائید ...

 

جواب ها

 

اگر خیلی خودتان را گرفته اید که همه جواب ها را می دانید و به این بنده خدا کلی خندیده اید بهتر اول جواب ها رو مطالعه کنید

١- جنگ صد ساله در واقع ١١۶ سال طول کشید

٢- کلاه پاناما در اکوادر تولید می شود

٣- انقلاب اکتبر در ماه نوامبر جشن گرفته می شود

۴- اسم شاه جرج آلبرت بوده که بعد از رسیدن به مقام پا دشاهی به جرج تغییر نام داد

۵- توله سگ اسم لاتین آن اینسولاریا کاناریا است که یعنی جزایر توله سگ