کودک از فرشته ای پرسید خداوند در آن دنیا از ما چه خواهد پرسید ؟

و فرشته با لبخند در جواب گفت :

١- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود،

 

 بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟

 

٢- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی ،

 

بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

 

 ٣- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود،

 

 بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟

 

۴- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی،

 

  بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

 

۵- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی،

 

بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

 

۶- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود،

 

بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟

 

٧- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود،

 

  بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟

 

 ٨- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی،

 

بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

 

٩- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی،

 

  بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.

 

١٠- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطالب را برای دوستانت نگفتی ،

 

 بلکه خواهد پرسید آیا از بازگو نمودن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟