کاریکلماتور= یعنی شیرین کردن حقیقت به بیانی زیبا و زیبا کردن حقیقت به روشی شیرین .

 

==============

 

اگر مرگ نباشد ، تعداد خودکشی سربه فلک می زند.

 

==============

 

ماهی خوشبخت است ، چون هیچ کس اشکش را نمی بیند.

 

==============

 

به سبب چشم های عسلی اش ، شیرین ترین اشک ها را داشت.

 

==============

 

گاهی آنقدر در دسترسم که باید از من دور شد.

 

==============

 

ماهی تنها موجودی است که به راستی دل به دریا می زند.

 

==============

 

به نارنجک بدون ضامن ، وام نمی دهند .

 

==============

 

گربه ها عاشق آدم هایی هستند که در زندگی دیگران موش می دوانند .

 

==============

 

آنقدر خسیس بود که حتی وقتی مرد عمرش را به شما نداد.

 

==============

 

همیشه می گفت: آدم عاشق باید حرف دل را گوش کند, نه عقل را ولی حرف ازدواج که پیش آمد گفت: همیشه از روی عقل کار کن, نه دلت.

 

==============

 

سیاست مدارترین آدم کسی است که هنگام برخورد با مادرزنش ، لبخند بر لب داشته باشد.سبز

 

==============

 

همه مردم گل را دوست دارند جز دروازه بانها.

 

==============

 

مدعی بود که دختری امروزی است ، ولی مادرش مدعی بود که شب به دنیا آمده است.

 

==============

 

با آنکه لباسش پر از وصله بود، ادعا می کرد که هیچ وصله ای به او نمی چسبد.

 

==============

 

نیامدی نگاهم دست خالی برگشت.

 

==============

 

خیلی از معتادها تابلو هستند، ولی ارزش هنریشان صفر است

 

==============

تختخواب دونفره بعد از مدتی صاحب فرزندی به نام گهواره شد .

 ==============

بعضی ها هندوانه زیر بغلت می گذارند و بعضی ها پوست موز زیر پایت

 ==============

بعضی ها به آسمان نگاه می کنند و بعضی ها به دست این و آن سبز

 ==============

هر وقت زنگ زدم فلسطین ، دیدم اشغال استناراحت

==============

آنهایی که پول ندارند مجبورند حرف مفت گوش کنند.

 

==============

عده ای قانون را پیاده میکنند که خود سوار شوند.

 ==============

فقط حرفهای استاد ریاضی ، حرف حساب بود !

 ==============

به نظر عشاق ، قدرت چشمها بیشتر از قدرت مغزهاست.

 ==============

میخ مدعی شد که از من تو سری خورتر وجود ندارد.

 ==============

بعضی ها تا یک قدمی کار میروند اما سر کار نمی روند.

 ==============

خیلی از موش ها به گربه ها هم محل سگ نمی گذارند.

 ==============

برای تاب دادن سبیلش به شهر بازی رفت.

 ==============

کشاورز عصبانی بادمجان را زیر چشم میکارد .

 ==============

شاید کاکتوس مادر زن گلها باشد.نیشخند

 ==============

اگر دلتان« قرص » است ، از« دردسر» نترسید.

 ==============

وقتی چوب کبریت سرش را خاراند ، آتش گرفت .

 ==============

گاهی اوقات گونه هایم پیست سرسره بازی اشکهایم می شود.

 ==============